„Niepubliczny Żłobek „A KU KU" realizował projekt dofinansowany z Fundyszy Europejskich pt.: „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku".

Lista oczekujących

Klauzule informacyjne Niepubliczego Żłobka A Ku Ku

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Klaudia Leśkiewicz-Starczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek A KU KU Rybno ul. Wyszkowska 83, 07-200 Wyszków, posiadająca nr NIP 7621767440, nr REGON 365013735, zwana dalej Administratorem;
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu:
— zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z zawarciem umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— przesyłania powiadomień sms i e-mail o w sprawach związanych z zawarciem umowy,— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
3) w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail nr telefonu kontaktowego jest konieczne do przedstawienia oferty przez Administratora (bez tych danych nie będziemy mieli możliwości odpowiedzieć na twoje zgłoszenie);
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom poza przypadkami, kiedy taki obowiązek będzie spoczywał na administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane: — przez okres niezbędny do poinformowania o ofercie Administratora lub do zawarcia umowy o opiekę nad dzieckiem;
— do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Created by CoreStudio