„Niepubliczny Żłobek „A KU KU" realizował projekt dofinansowany z Fundyszy Europejskich pt.: „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku".
Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Data dodania: 24-08-2017r.

Treść ogłoszenia została zmieniona
Pragniemy poinformować, że w treści postępowania dokonano następujących zmian. Z punktu VIII Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy usunięto zapis dotyczący doświadczenia wykonawcy i zastąpiono go kryterium dotyczącym spełniania lub nie spełniania klauzuli społecznej. Powyższa zmiana dotyczy również punktu IX postępowania opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty jak i załącznika nr 1 który stanowi formularz ofertowy w jego punkcie 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. W załączeniu znajduje się poprawiona treść zapytania.

W związku z postępowaniem zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji dotyczących  zamówienia publicznego w zakresie wykonania usługi cateringu.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi cateringu w ramach której zostaną wykonane następujące prace.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia .

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy,

w szczególności wymienione w wymaganiach.

Ofertę cenową wraz z niezbędnymi dokumentami proszę przesyłać na adres zwrotny do 31.08.2017r podając kwotę brutto za realizację ww. prac.

Ofertę cenową wraz z niezbędnymi dokumentami proszę przesyłać na adres zwrotny do 31 sierpnia 2017r,

 adres mailowy: kontakt@akukuwyszkow.pl

lub  

adres: Niepubliczny Żłobek A Ku Ku;

ul. Strumykowa 30; 07-200 Wyszków

podając kwotę brutto za realizację ww. prac.

Wynik z przeprowadzonego zapytania na usługi cateringu

Data dodania: 01-09-2017r

Usługi Gastronomiczne ADxJU Jerzy Dąbrowski ul. Stolarska 2 Wyszków, oferta wpłynęła dnia 25.08.2017 r.

Cena brutto: śniadanie dla jednego dziecka na jeden dzień: 2,1 zł

Cena brutto: obiad (zupa i drugie danie) dla jednego dziecka na jeden dzień: 6,4 zł

Cena brutto podwieczorek dla jednego dziecka na jeden dzień: 1,5 zł

Cena łączna brutto za całodzienne wyżywienie jednego dziecka na jeden dzień: 10,00 zł

Created by CoreStudio